Obligacijsko pravo

Zastopanje strank v izvensodnih in sodnih postopkih

Obligacijsko pravo je del civilnega prava s katerim se srečuje največ posameznikov in podjetji, saj najširše obravnava naše vsakodnevne opravke. Vsak dan vstopamo v različna obligacijska razmerja, kot je npr. nakup v trgovini, naročilo prek spleta, posoja ali izposoja denarja,… In vsa ta razmerja ustvarjajo pravne posledice, čeprav se največkrat tega sploh ne zavedate.

Obligacijsko razmerje je razmerje med dvema subjektoma, stroka jima pravi, med upnikom in dolžnikom. Ena stranka je upravičena terjati od druge stranke izpolnitev obveznosti, druga stranka  je obveznost dolžan izpolniti. Obveznost dolžnika lahko izvira iz različnih podlag, ki jih v osnovi ločimo na obveznosti poslovne in neposlovne narave. Najbolj znan način poslovnega nastanka obveznosti je pogodba med dvema ali več strankami (npr. prodajna pogodba, najemna pogodba, pogodba o delu itd.). Splošno najbolj znan način nastanka neposlovne obveznosti je povzročitev škode ali prikrajšanja na materialnem področju (npr. poškodba vozila) ali na nematerialnem področju (npr. odškodnina zaradi nastale telesne poškodbe v prometni nesreči).

Če medstrankama nastane spor glede tega, kaj bi morala ena stranka izpolniti drugi stranki, govorimo o civilnem sporu. Stranki lahko civilni spor rešita sami ali pa s pomočjo tretje osebe. V kolikor se stranki ne moreta dogovoriti kako bosta spor rešili, lahko ena ali obe stranki zahtevata, naj o sporu odloči sodišče.

Postopek pred sodiščem se začne s tožbo. S tožbo tožeča stranka od sodišča zahteva naj meritorno odloči o spornem pravnem razmerju ali pravici med tožečo in toženo stranko. Sodišče civilni spor rešuje v pravdnem postopku, po procesnih pravilih pravdnega postopka in odloči s sodno odločbo (sodba ali sklep). Če stranka, ki ji pravnomočna sodna odločba nalaga neko obveznost, da mora nekaj plačati, storiti, dopustiti itd. in tega ne stori prostovoljno, ima druga stranka oziroma upnik preko postopka sodne izvršbe pravico stranko, ki prostovoljno ne izpolni svoje obveze oziroma dolžnika prisiliti v izpolnitev obveznosti.

Vsakodnevna obligacijska razmerja niso vedno enostavna, sploh kadar med udeleženci nastane spor, zato je običajno takrat potrebno angažirati odvetnika, kateri vas bo vodil oziroma zastopal v sodnem postopku.

Pogovorite se z odvetnikom

Sporočite nam, kakšno pomoč potrebujete in pomagali vam bomo.

Leave this field blank
odvetnik za obligacijsko pravo

Za pravno svetovanje oziroma naročilo storitve mi pišite na e-mail: info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Bi radi vložili tožbo? Potrebujete zastopanje pred sodiščem?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana