Osebni stečaj

Postopek osebnega stečaja

Postopek osebnega stečaja je dovoljeno voditi nad premoženjem vsake fizične osebe. Največ osebnih stečajev se vodi nad fizičnim osebam, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. Osebni stečaj lahko predlagajo tudi samostojni podjetniki in zasebniki.

Osebni stečaj se lahko vodi tudi nad potrošnikom, ki nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če v Republiki Sloveniji prejema plačo ali druge stalne prejemke ali če je njegovo premoženje v Republiki Sloveniji.

Osebni stečaj lahko predlagajo tudi samostojni podjetniki ali zasebniki, ki nimajo niti stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če ima sedež v Republiki Sloveniji.

Največ osebnih stečajev se pri nas začne na predlog dolžnika samega. Lahko pa osebni stečaj nad prezadolženo osebo predlagajo tudi upniki. V praksi je največ predlogov za začetek postopka osebnega stečaja nad podjetniki oziroma zasebniki podanih s strani Finančne uprave republike Slovenija (FURS).

Kaj je namen osebnega stečaja?

Namen osebnega stečaja je, da bi vsi upniki iz premoženja stečajnega dolžnika prejeli plačilo svojih navadnih terjatev do stečajnega dolžnika hkrati in v enakih deležih. Terjatve upnikov v delu, v katerem te niso plačane iz razdelitvene mase stečajnega dolžnika, ne prenehajo in jih lahko upniki uveljavljajo proti stečajnemu dolžniku tudi po koncu postopka osebnega stečaja, razen, če stečajni dolžnik predlaga odpust obveznosti.

Kaj so glavni cilji osebnega stečaja?

Glavni cilji osebnega stečaja so, da so navadni upniki poplačani hkrati in v enakih deležih. Za stečajnega dolžnika je glavni cilj, da se mu po uspešno prestanem postopku odpusta obveznosti odpustijo vsi dolgovi.

Bi radi predlagali, da se nad vami začne postopek osebnega stečaja? Predlagam vam, da se pred tem dobro informirate kakšne pravne posledice nastanejo, ko sta izdana oklic in sklep o začetku postopka osebnega stečaja.

Za pravno svetovanje v zvezi z osebnim stečajem mi lahko pišete na e-mail: e-mail info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Dolžnik

Postopek osebnega stečaja je možno predlagati že več kot deset let, zato počasi prihajamo v obdobje, ko bodo dolžniki, ki so osebni stečaj že uspešno zaključili, le-tega lahko predlagali ponovno. Tako z vidika upnikov, kot iz vidika dolžnikov je ključno, da poznate svoje pravice in jih v teh postopkih tudi uspešno uveljavljate. S spremembo zakonodaje si lahko obetamo, da bodo upniki lažje uveljavljali svoje pravice, če bo pri odpustu obveznosti njihovega dolžnika prihajalo do zlorab. Dolžniki pa lahko pričakujejo več ugovorov proti odpustu obveznosti s strani svojih upnikov. Osebnih stečajev gotovo ne bo več mogoče jemati tako zlahka kot se je morda zdelo do sedaj.

Upniki bodo z uspešnimi ugovori proti odpustu obveznosti dosegli, da se njihovim dolžnikom obveznosti ne bodo odpustile. Dolžniki pa se lahko znajdete v precejšnjih težavah, če boste po oddanem predlogu za začetek osebnega stečaja ugotovili, da pri vas obstaja ovira zoper odpust ali boste ravnali v času preizkusne dobe na način, da vam bodo upniki upravičeno lahko očitali zlorabo odpusta obveznosti.

Seznanite se z vsemi ovirami in obveznostmi, ki jih določa ZFPPIPP, da boste lahko uspešno začeli in prestali postopek odpusta obveznosti. Odpust obveznosti je namenjen le poštenemu in vestnemu stečajnemu dolžniku, kajti le takemu omogoča, da preneha tisti del njegovih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti iz premoženja, ki ga ima ob začetku postopka osebnega stečaja ali ki ga lahko pridobi med postopkom osebnega stečaja do poteka preizkusnega obdobja.

Upravitelji in upniki v zadnjih letih vse pogosteje ugovarjajo odpustu in pričakovati je, da bo s spremembo zakonodaje tega še več. V kolikor se želite pred podajo predloga seznaniti kakšne so vaše obveznosti in kako osebni stečaj sploh poteka pišete na e-mail: e-mail info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Upnik

Ste upnik osebe, ki je razglasila osebni stečaj? V kolikor menite, da je prišlo do zlorabe instituta odpusta obveznosti, morate v postopku pravočasno ugovarjati zoper odpust obveznosti oziroma o tem obvestiti upravitelja, ki vodi postopek. Do zlorabe instituta osebnega stečaja lahko pride, če je npr. dolžnik prekril premoženje, ga prenesel na druge družinske člane oziroma neodplačno razpolaga s premoženjem tretjih oseb, ki niso družinski člani, itd. …

V kolikor potrebujete pregled zadeve in realno oceno, ali je smiselno ugovarjati odpustu obveznosti vašega dolžnika ter izvedeti kakšne pravice imate v postopku osebnega stečaja vašega dolžnika, pišete na e-mail info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Dolžnikovi dolžniki – delodajalci

Je vaš zaposleni v osebnem stečaju? Ste dobili Sklep o zasegu stalnih prejemkov in ne veste kako ga pravilno interpretirati? V kolikor zaposlenemu ne boste pravilno odtegovali zneska, ki spada v stečajno maso, le-to lahko oškodujete in postanete dolžnikov dolžnik. Navedeno pa pomeni, da boste sami morali odpraviti škodo, ki ste jo povzročili stečajni masi oziroma upnikom.

Za več informacij pišete na e-mail info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Pogovorite se z odvetnikom

Bi radi vložili predlog za začetek postopka osebnega stečaja in odpusta obveznosti? Zaupajte nam vaš primer.

Leave this field blank
odvetnik za osebni stečaj

Bi radi predlagali, da se nad vami začne postopek osebnega stečaja? Predlagam vam, da se pred tem dobro informirate kakšne pravne posledice nastanejo, ko sta izdana oklic in sklep o začetku postopka osebnega stečaja. Za pravno svetovanje v zvezi z osebnim stečajem mi lahko pišete na e-mail: e-mail info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Razmišljate o osebnem stečaju?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana