Odškodnina za poškodbo pri delu

Ste se poškodovali pri delu? Preverite ali vam pripada odškodnina.

Nesreča pri delu predstavlja vsako nesrečo, ki se zgodi pri delu ali v zvezi z delom. Vzrokov za nesreče pri delu je veliko, vendar delodajalci* niso v vseh primerih odgovorni za nastanek nesreče. Posledice nesreče pri delu so poškodbe, ki so lahko lažje, hujše, včasih žal tudi usodne.

*Obveznosti delodajalca določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011, ZVZD-1), kot temeljni in specialni zakon. Delodajalcu zakon nalaga številne obveznosti, ki jih mora izpolnjevati, da lahko delo poteka varno in skladno z vsemi varnostnimi standardi. Obveznost delodajalca je na drugi strani pravica delavca, vendar imajo delavci poleg pravic tudi dolžnosti, kot npr. upoštevanje navodil delodajalca, uporaba varnostne opreme,…

V primeru, ko se delavec pri delu poškoduje, mu pripada primerna odškodnina, vendar je predhodno potrebno ugotoviti kdo je kriv za nesrečo. Ali je to to v celoti delodajalec s tem, ko ni sprejel ukrepov, ki mu jih nalagajo predpisi za področje varnosti in zdravja pri delu ali je k nesreči prispeval tudi delavec sam, s tem ko je pri delu ravnal neskrbno in ni upošteval delodajalčevih navodil. Odgovornost delodajalca je lahko krivdna*, kar je v slovenskem obligacijskem pravu pravilo, ali pa objektivna**. Zaradi škode, ki bo delavcu nastala zaradi nesreče pri delu, bo delavcu pripadala odškodnina za nepremoženjsko in premoženjsko škodo, ki mu bo nastala.

*Delavec mora podati ustrezno trditveno podlago in dokaze zanjo, navesti kršitev delodajalčevih obveznosti, pri tem pa konkretno in natančno opredeliti dolžnosti delodajalca, ki bi jih ta moral opraviti, da bi zagotovil varno delo. Sklicevanje na temeljna načela zakona, ki imajo povsem splošen značaj, ne zadošča.

Za pravilno materialnopravno presojo vprašanja krivdne odgovornosti delodajalca za pri delu nastalo škodo je treba ugotoviti obstoj vseh elementov civilnega delikta. Z vidika le-teh pa še dvoje in sicer:

1. pogoj za opredelitev neke opustitve kot nedopustne je nujna kršitev konkretiziranega dolžnostnega ravnanja,

2. za obstoj krivdne odgovornosti delodajalca, ki se sicer resda domneva, pa mora oškodovani delavec navesti dejstva iz katerih izhaja, da mu je škodo povzročil delodajalec.

**Objektivna odgovornost izvira iz nevarne stvari. Nevarna stvar pa je pravdni standard, katerega osnovna predpostavka je, da stvari kljub povečani skrbnosti ni mogoče imeti pod nadzorom in ne odvrniti škode, ki iz nje izvira. Pri čemer mora biti verjetnost nastanka (relativno velike) škode neobičajno povečana. Šele takrat se konkretno stvar lahko opredeli kot nevarno.

Dokumentacija potrebna za izpeljavo odškodninskega postopka pri nesrečah na delovnem mestu

 • policijski zapisnik oz. podatek, katera policijska postaja je nezgodo obravnavala,
 • opis nezgode, predvsem KJE, KDAJ in KAKO je prišlo do nezgode,
 • obrazec Prijava poškodbe pri delu – obr. ER-8, ki ga izpolni vaš delodajalec,
 • zapisnik Inšpektorata RS za delo, če je obravnaval nezgodo oz. navedbo kateri inšpektorat je nezgodo obravnaval,
 • fotografije kraja nezgode, če jih je mogoče narediti oz. že obstajajo,
 • izjave prič, če obstajajo in so videle nezgodo,
 • razpoložljivo dokumentacijo v zvezi s poškodbami in zdravljenjem (poškodbeni list oz. izvide iz urgence oz. travmatoloških ambulant, ambulantna izkaznica za fizioterapijo, ostala dokumentacija v zvezi z zdravljenjem in rehabilitacijo (potrdila osebnega zdravnika o poteku zdravljenja oz. ambulantni karton,…),
 • dokazila o morebitnem bolniškem staležu (potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali odločbo ZZZS),
 • dokazila o drugih izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela (dnevnice, nagrade, računi,..),
 • dokazila (račun, fotografije uničene stvari,…) o morebitni materialni škodi, ki vam je nastala (uničena obleka, mobitel, osebni računalnik,…),
 • dokazila o oškodovanju na ostalih področjih (šport, študij, hobi, glasba, ipd.) – kot dokazilo šteje potrdilo ustanove, kjer ste dejavnost izvajali,
 • morebitne police nezgodnega zavarovanja ali pa vsaj podatke o zavarovalnici, kjer ste nezgodno zavarovani po možnosti tudi št. zavarovalne police.

Pogovorite se z odvetnikom

Ste bili poškodovani v delovni nesreči? Zaupajte nam vaš primer.

Leave this field blank
odvetnik za odškodnino pri poškodbe pri delu

Odvetnica imam večletne izkušnje na področju odškodninskih postopkov, zato vam lahko pomagam pri uveljavljanju vašega zahtevka napram delodajalcu oziroma zavarovalnici. V kolikor izvensodna pogajanja ne bodo uspešna, lahko vaše interese zastopam tudi pred pristojnim sodiščem. V primeru prevzetega izvensodnega zastopanja je pravno svetovanje za Vas brezplačno. Pišete mi lahko na e-mail: info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Izpeljava izvensodnega odškodninskega postopka in sklenitev poravnave je za stranko brez stroškov, saj te v celoti krije zavarovalnica. Odškodnina se, po podpisu poravnave, v celoti nakaže neposredno na Vaš račun.

Suzana Kundija – odvetnica

Ste se poškodovali pri delu in želite odškodnino?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana